Những người chăm sóc tại Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (NHC)

Y Tế

Bác sĩ Robert Hoch

Chức vụ: Bác sĩ nhi khoa NHC kiêm Giám Ðốc Y Tế Công Ty HHSI
Board Certified: Pediatrics
Graduated: SUNY, Upstate Medical Center, NY
Employed since: 1980
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: English

Bác sĩ Ann Nutt

Chức vụ: Bác sĩ nhi khoa
Board Certified: Pediatrics
Graduated: Dartmouth Medical School, NH
With NHC/HHSI since: 1992
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: English

Bác sĩ Phyllis Baer, Thạc sĩ sức khỏe công cộng (MPH)

Chức vụ: Bác sĩ
Board Certified: Internal Medicine & Hematology
Graduated: Hahnemann University of Medicine, PA
Employed since: 1977
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: English

Bác sĩ Elly Tsai, Thạc sĩ sức khỏe công cộng

Chức vụ: Bác sĩ
Board Certified: Family Medicine
Graduated: Tufts University of Medicine, Boston, MA
With NHC/HHSI since: 2008
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: Spanish

Bác sĩ Dianne Morris

Chức vụ: Bác sĩ nhi khoa
Board Certified: Pediatrics
Graduated: University of Massachusetts, Medical School in Worcester, MA
With NHC/HHSI since:
Medical Interests: Infectious diseases, Nutrition & Exercise
Professional Affiliations:
Speaks: English

Bác sĩ Brian Bond

Chức vụ: Bác sĩ
Board Certified: Obstetrics & Gynecology
Graduated: West Virginia University / Tufts Medical Center
With NHC/HHSI since: 2005
Medical Interests: Gynecologic Surgery, Minimally Invasive Surgery
Professional Affiliations: Tufts Medical Center
Speaks: Spanish

Alexandra Shea, Thạc sĩ điều dưỡng (MSN), CNM

Chức vụ: Bệnh viện nữ hộ sinh-Brigham và Phụ Nữ, Boston, MA
Graduated: Yale University, CT
With NHC/HHSI since: 1994
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: Spanish

Allison Foley, RNC, Thạc sĩ khoa học (MS)

Chức vụ: Y tá chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Board Certified: Women’s Health
Graduated: Boston College, Boston, MA
With NHC/HHSI since: 2003
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: Spanish

Antonieta Camara, Thạc sĩ điều dưỡng, RNC-Cử nhân hóa học (BC)

Chức vụ: Y tá chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Board Certified: Women’s Health & Adult Medicine
Graduated: MGH, Institute of Health Professions, MA
With NHC/HHSI since: 1999
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: Portuguese, Cape Verdean Creole, Spanish

Lauren A. Schroder, Thạc sĩ điều dưỡng, APRN-Cử nhân hóa học

Chức vụ: Y tá hành nghề gia đình (FNP)
Board Certified: Family Medicine
Graduated: Boston College, Boston, MA
With NHC/HHSI since: 2004
Professional Interests:
Professional Affiliations: Massachusetts Coalition of Nurse Practitioners, Association of Nurses in AIDS Care
Speaks: English

Sonia Lipson, NP-C, Thạc sĩ điều dưỡng, ANCC

Chức vụ: Y tá hành nghề gia đình
Board Certified: Family Medicine
Graduated: Simmons College, Graduate School of Health Professions, Boston, MA
With NHC/HHSI since: 2007
Professional Interests:
Professional Affiliations: Nurses Network of National Health, Massachusetts Coalition of Nurse Practitioners
Speaks: Spanish & French

Charmaine Desir, NP-C

Chức vụ: Y tá chăm sóc người lớn
Board Certified: Adult Medicine
Graduated: University of Massachusetts, Boston, MA
With NHC/HHSI since: 2004
Professional Interests:
Professional Affiliations: Massachusetts Coalition of Nurse Practitioners, International Honor Society of Nursing
Speaks: English

Pam Schuster, RNC, APRN, Cử nhân hóa học

Chức vụ: Y tá hành nghề y học người lớn
Board Certified: Adult Medicine
Graduated: MGH Institute of Health Professions, Boston, MA
With NHC/HHSI since: 2008
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: English

Sức Khỏe Tâm Thần

Norman Sweet, LICSWNorman Sweet

Title: Director of Behavioral Health
Employed since: 2010
Graduated: State University of New York
Medical Interests: Trauma, Family, Adoption, LGBTQ Community Health & Well-being, Motivational Interview
Professional Affiliations: NASW, Beta Gama Sigma
Speaks: English

 

Specialists

Yen-Linh T. Nguyen, OD

Title: Doctor of Optometry
With NHC/HHSI since: 2008
Graduated: New England College of Optometry
Professional Interests:
Professional Affiliations:
Speaks: Vietnamese