Quyền Lợi Bệnh Nhân Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng

Chiếu theo Chương 111 Đoạn 70E (Chapter 111 Section 70E) trong Bộ Luật Tổng Quát (General Laws) của Cộng Đồng Massachusetts (Commonwealth of Massachusetts), là điều luật quy định một số quyền hạn cho bệnh nhân và cư dân tại các bệnh xá và trung tâm sức khỏe (được phê chuẩn ngày 23 tháng Năm, 1979; được sửa đổi năm 1989).

Mọi bệnh nhân của Harbor Health Services Inc. và mọi chi nhánh thuộc công ty đều phải có quyền:

 1. Khi yêu cầu, lấy thông tin về danh tánh và mức độ chuyên môn, nếu có, của vị bác sĩ hay người nào khác có trách nhiệm chăm sóc hoặc điều phối thể thức chăm sóc từ cơ sở chịu trách nhiệm chăm sóc cho họ;
 2. Giữ kín đáo mọi hồ sơ và thông tin liên lạc đến chừng mực theo quy định của luật pháp;
 3. Mọi thỉnh cầu hợp lý phải được đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ trong khuôn khổ quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở;
 4. Khi yêu cầu, được giải thích về mối quan hệ, nếu có, của cơ sở với mọi cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc cơ quan giáo dục nào khác nếu mối quan hệ đó liên quan đến thể thức chăm sóc hay trị liệu cho họ;
 5. Lấy một bản của mọi điều lệ hay quy định nào của cơ sở áp dụng cho họ trên tư cách bệnh nhân hay cư dân từ người được cơ sở chỉ định;
 6. Khi yêu cầu, được người do cơ sở chỉ định cho biết mọi thông tin nào cơ sở đang có liên quan đến trợ giúp tài chánh và chăm sóc sức khỏe miễn phí;
 7. Khi yêu cầu, duyệt qua hồ sơ y tế của họ và lấy một bản sao theo Đoạn 70, và trả lệ phí cho bản đó – được tính theo mức chi phí sao chép;
 8. Từ chối được khám bệnh, trông nom, hoặc chữa trị từ sinh viên hay mọi nhân viên nào khác của cơ sở mà không bị thành kiến khi được chữa trị bệnh tâm thần, tư vấn tâm lý, hoặc chăm sóc y tế khác;
 9. Từ chối làm đối tượng nghiên cứu cũng như từ chối mọi chăm sóc hay khám bệnh khi mục đích chánh là giáo dục hoặc thâu thập thông tin hơn là trị liệu;
 10. Giữ riêng tư cá nhân trong lúc chữa trị y tế hoặc thực hiện thể thức chăm sóc khác trong khuôn khổ quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở;
 11. Được chữa trị cứu sinh ngay trong trường hợp khẩn cấp mà không kỳ thị do tình trạng tài chánh hoặc nguồn trả tiền cũng như không được trì hoãn chữa trị cho mục đích phải bàn luận trước về nguồn trả tiền, trừ khi trì hoãn này không gây nguy hiểm đến tính mạng của họ, và quyền hạn này cũng áp dụng rộng rãi cho những người chưa từng là bệnh nhân hay cư dân của cơ sở nếu cơ sở đó có đơn vị cấp cứu được chứng nhận;
 12. Thỏa thuận sáng suốt đến chừng mực theo quy định của luật pháp; và
 13. Khi yêu cầu, lấy bản sao của hóa đơn hay phiếu tính tiền nào khác mà cơ sở nộp cho bất cứ đệ tam nhân nào để chăm sóc bệnh nhân hay cư dân.
 14. Giữ riêng tư cá nhân trong lúc chữa trị y tế hoặc thực hiện thể thức chăm sóc khác trong khuôn khổ quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở;
 15. Từ chối được khám bệnh, trông nom, hoặc chữa trị từ sinh viên hay mọi nhân viên nào khác của cơ sở mà không bị thành kiến khi được chữa trị bệnh tâm thần, tư vấn tâm lý, hoặc chăm sóc y tế khác;
 16. Từ chối làm đối tượng nghiên cứu cũng như từ chối mọi chăm sóc hay khám bệnh khi mục đích chánh là giáo dục hoặc thâu thập thông tin hơn là trị liệu.
 17. Được chữa trị cứu sinh ngay trong trường hợp khẩn cấp mà không kỳ thị do tình trạng tài chánh hoặc nguồn trả tiền cũng như không được trì hoãn chữa trị cho mục đích phải bàn luận trước về nguồn trả tiền, trừ khi trì hoãn này không gây nguy hiểm đến tính mạng của ho;
 18. Khi yêu cầu, được giải thích về mối quan hệ, nếu có, của cơ sở với mọi cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc cơ quan giáo dục nào khác nếu mối quan hệ đó liên quan đến thể thức chăm sóc hay trị liệu cho họ, và giải thích này cũng gồm cả cho biết quyền sở hữu hay quyền lợi tài chánh của bác sĩ đó, nếu có, tại cơ sở hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nếu quyền sở hữu đó liên quan đến thể thức chăm sóc hoặc trị liệu cho bệnh nhân hay cư dân này;
 19. Khi yêu cầu, lấy hóa đơn liệt kê chi tiết kể cả các khoản bồi hoàn của đệ tam nhân cho hóa đơn đó, bất kể nguồn trả tiền; và
 20. Trong trường hợp bệnh nhân bị bất cứ dạng ung thư vú nào, được cho biết đầy đủ thông tin về mọi cách chữa trị thay thế nào có thể thực hiện về phương diện y học.

Bất cứ người nào có quyền hạn của họ theo đoạn này bị vi phạm đều có thể khởi kiện dân sự, ngoài mọi hành động nào khác được luật pháp hay quy định cho phép, theo các Đoạn 60B đến 60E, kể cả, Chương 231.

Không có điều khoản nào trong đoạn này liên quan đến giữ kín đáo hồ sơ phải được xem là để ngăn ngừa mọi đệ tam nhân bồi hoàn duyệt qua và sao chép, trong tiến trình thông thường cứu xét tiêu chuẩn hay quyền được hưởng quyền lợi, mọi và mỗi hồ sơ liên quan đến chẩn đoán, chữa trị, hoặc dịch vụ nào khác cung cấp cho bất cứ người nào, kể cả trẻ vị thành niên hay người bất lực, để nộp đơn xin bảo hiểm, quyền lợi hay bồi hoàn, miễn là chánh sách hay giấy chứng nhận mà đơn xin này dựa theo đó cho biết họ được phép xem hồ sơ này. Không có điều khoản nào trong đoạn này liên quan đến giữ kín đáo hồ sơ được xem là để ngăn ngừa người khác duyệt qua bất cứ hồ sơ nào liên quan đến mọi thể thức duyệt xét đồng sự hay cứu xét cho sử dụng được áp dụng và thực thi thành thật.

Không có điều khoản nào trong tài liệu này áp dụng cho bệnh nhân có tín ngưỡng tôn giáo của họ hạn chế các thể thức và loại chữa trị mà họ muốn được phục vụ.

Không có điều khoản nào được xem là hạn chế mọi quyền hạn hay biện pháp nào khác hiện dụng trước đây theo luật pháp.