Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em

Women, Infants and Children ProgramChương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em (Women, Infants and Children, hay WIC) cung cấp giáo dục sức khỏe, thực phẩm lành mạnh cũng như thư giới thiệu đến cơ quan khác. Phụ nữ có thai, sau khi sanh và trẻ em từ 0-5 tuổi đều có thể tham gia vào chương trình WIC (phải là gia đình tại Massachusetts mới hội đủ tiêu chuẩn).

Chương trình WIC dành cho mọi loại gia đình có cha mẹ lập gia đình và đơn thân, đang đi làm hay thất nghiệp. Cha, mẹ, ông bà, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp khác của trẻ dưới 5 tuổi đều có thể nộp đơn xin quyền lợi theo chương trình WIC. Xin chỉ dẫn người nộp đơn xin đến một trong các văn phòng của chúng tôi hoặc yêu cầu họ gọi vô để chúng tôi cứu xét tiêu chuẩn được trợ giúp qua điện thoại và lấy hẹn.

Giờ làm việc/Địa điểm

Trung Tâm Sức Khỏe Codman Square (Codman Square Health Center)

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
9:00 sáng—7:00 tối
9:00 sáng—5:00 chiều
9:00 sáng—7:00 tối
9:00 sáng—5:00 chiều
9:00 sáng—1:00 trưa
Trung Tâm Sức Khỏe Codman Square
450 Washington Street
Dorchester, MA 02124
Điện thoại: (617) 825-3822
Điện sao (fax): (617) 436-4093

Trung Tâm Đa Dịch Vụ Gia Cư Dorchester (Dorchester House Multi-Service Center)

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
9:00 sáng—7:00 tối
9:00 sáng—5:00 chiều
9:00 sáng—7:00 tối
9:00 sáng—5:00 chiều
9:00 sáng—1:00 trưa
Trung Tâm Đa Dịch Vụ Gia Cư Dorchester
1353 Dorchester Avenue
Dorchester, MA 02122
Điện thoại: (617) 825-0805
Điện sao (fax): (617) 825-1109

Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center)

Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Bảy
8:30 sáng—7:00 tối
8:30 sáng—12:30 trưa
9:00 sáng—1:00 trưa
Trung Tâm Sức Khỏe Neponset
398 Neponset Avenue
Dorchester, MA 02122
Điện thoại: (617) 265-4380
Điện sao (fax): (617)825-1109

Muốn biết thêm thông tin về Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em (WIC), hãy viếng thăm: Massachusetts Department of Public Health Website.