Dịch Vụ Thông Dịch & Xã Hội

Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị!

Trọng tâm của các dịch vụ do Harbor Health cống hiến là tiếp xúc đa khoa để chăm sóc bệnh nhân. Phòng Dịch Vụ Xã Hội và Thông Dịch Viên (Social & Interpreter Services) có vai trò quan trọng trong việc phối trí chăm sóc nhịp nhàng giữa các khoa, phòng ban của Harbor Health và người chăm sóc bên ngoài. Nhân viên Dịch Vụ Xã Hội và Thông Dịch Viên gồm có quản lý hồ sơ, nhân viên xã hội, biện hộ gia đình và thông dịch viên y tế. Quản lý hồ sơ, nhân viên xã hội, và Biện hộ gia đình của chúng tôi là liên lạc viên giữa bệnh nhân và các toán Chăm Sóc Chánh và Sức Khỏe Tâm Thần tại bệnh xá. Họ lo tham vấn hỗ trợ, phối trí trị liệu, giới thiệu các tài nguyên của tiểu bang và địa phương và biện hộ.

Harbor Health thừa nhận tầm quan trọng của việc cống hiến dịch vụ ngôn ngữ thích hợp về mặt văn hóa cho bệnh nhân. Có sẵn dịch vụ thông dịch tại chỗ cho bệnh nhân không nói tiếng Anh trong giờ làm việc. Thông dịch viên y tế có giấy chứng nhận của chúng tôi trải qua chương trình huấn luyện nghiêm túc. Nhân viên Trung Tâm Sức Khỏe nói tiếng Việt Nam, Trung Hoa, Tây Ban Nha, An-ba-ni, Nê-pan, Bồ Đào Nha (theo kiểu người Ba Tây), Haiti và Cape Verdean Creole – và kể cả các ngôn ngữ khác. Có thêm dịch vụ thông dịch qua đường dây dịch vụ thông dịch qua điện thoại cho bệnh nhân nói ngôn ngữ nào khác các ngôn ngữ nêu trên.