Dịch Vụ Sức Khỏe

Harbor Health cống hiến nhiều Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe tại các địa điểm thuận tiện sau đây:

Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger-Gibson (Geiger-Gibson Community Health Center) tại Dorchester

 • Y Học Gia Đình
 • Nhi Khoa
 • Sức Khỏe Răng Miệng
 • Sức Khỏe Tâm Thần
 • Dịch Vụ Phòng Lab
 • Trị Bệnh Chân
 • Đo Thị Lực
 • Dịch Vụ Thử Nghiệm Siêu Vi Bệnh Liệt Kháng (HIV)
 • Biện Hộ Gia Đình (bạo lực gia đình)
 • Trị Liệu Suboxone
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Dịch Vụ Xã Hội

Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper Cape (Mid Upper Cape Community Health Center) tại Hyannis

 • Y Học Gia Đình
 • Sức Khỏe của Phụ Nữ
 • Sức Khỏe Răng Miệng
 • Dịch Vụ Xã Hội
 • Dịch Vụ Thử Nghiệm Siêu Vi Bệnh Liệt Kháng (HIV)

Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) tại Dorchester

 • Nội Y
 • Y Học Gia Đình
 • Sức Khỏe của Phụ Nữ
 • Sản Khoa
 • Nhi Khoa
 • Sức Khỏe Tâm Thần
 • Dịch Vụ Phòng Lab
 • Trị Bệnh Chân
 • Đo Thị Lực
 • Dịch Vụ Xã Hội
 • Dịch Vụ Thử Nghiệm Siêu Vi Bệnh Liệt Kháng (HIV)
 • Biện Hộ Gia Đình (bạo lực gia đình)
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng