Chương Trình Dựa Vào Cộng Đồng

Trong Các Chương Trình và Giáo Dục Theo Cộng Đồng, chúng tôi đáp ứng một số vấn nạn sức khỏe công cộng gồm Nạn nghiện dược chất và rượu nơi thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi, Nhiễm HIV và bệnh lây truyền qua tình dục (STD), Vấn đề sức khỏe tâm thần lão niên, Bạo lực gia đình, Bạo lực nơi thanh thiếu niên và cộng đồng và Vấn đề cách hành xử nơi trẻ em tuổi đi học và thanh thiếu niên. Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) và Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center) cống hiến dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần cho các trường công lập và tư thục tại khu vực Metro Boston và South Shore. Ban nhân viên bệnh xá của chúng tôi biên soạn Chương trình giáo dục sức khỏe theo lứa tuổi – bàn đến nhiều chủ đề gồm Giáo dục dinh dưỡng, Phát triển con người, Giáo dục về tình dục, Nhiễm HIV và bệnh lây truyền qua tình dục, Phòng ngừa và giáo dục nghiện dược chất, Phòng ngừa nghiện rượu, Hành vi bắt nạt, Bạo lực khi hẹn hò và Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến trẻ em và thanh thiếu niên.

Hiệp Hội Ngăn Ngừa Nghiện Dược Chất Dorchester (Dorchester Substance Abuse Coalition)

Hiệp Hội Ngăn Ngừa Nghiện Dược Chất Dorchester (Dorchester Substance Abuse Coalition, hay DSAC) là tổ chức bình dân tận tâm ngăn ngừa, giảm thiểu và bài trừ tệ nạn sử dụng và nghiện dược chất trong số thanh thiếu niên tại cộng đồng. DSAC tập họp các hội viên trong cộng đồng để giải quyết những yếu tố nguy cơ dẫn đến sử dụng và nghiện ngập, cũng như hướng dẫn cho cha mẹ và người khác về cách ngăn ngừa và cai nghiện.

Hội viên của DSAC gồm thanh thiếu niên, cha mẹ, tổ chức và cá nhân từ mọi lĩnh vực trong cộng đồng, kể cả Văn Phòng Thị Trưởng-Thành Phố Boston, Sở Cảnh Sát Boston-Khu Vực C 11, Ủy Ban Sức Khỏe Công Cộng Boston (Boston Public Health Commission), Các Trường Cộng Lập Boston và những doanh thương địa phương.

Muốn biết thêm thông tin, hãy viếng thăm mạng lưới của DSAC www.mydsac.org hoặc gọi cho Phối Trí Viên DSAC theo số 617-533-2234. Quý vị cũng có thể gởi điện thư (e-mail) đến dsac2@hhsi.us. Bấm nơi đây để duyệt qua tập sách của chúng tôi.

Đề Án Ngăn Ngừa Uống Rượu Nơi Trẻ Vị Thành Niên

Muốn biết thêm thông tin về Đề Án Ngăn Ngừa Uống Rượu Nơi Trẻ Vị Thành Niên (Underage Drinking Project), hãy gọi cho Giám Đốc Chương Trình Cộng Đồng (Director of Community Programs) theo số 617-533-2213.

Chương Trình Ngăn Ngừa HIV

Harbor Health Services, Inc. chuyên cống hiến dịch vụ chăm sóc chánh và chăm sóc nha khoa cho bệnh nhân nhiễm siêu vi bệnh liệt kháng/bệnh liệt kháng (HIV/AIDS).

Dịch vụ HIV được cống hiến tại Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center) và Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) – bao gồm thử nghiệm HIV miễn phí và ẩn danh, sẵn có cho bệnh nhân và người không là bệnh nhân của các trung tâm sức khỏe. Muốn biết thêm thông tin về Harbor Health Services-Chương Trình Ngăn Ngừa HIV (HIV Program), hãy viếng thăm mạng lưới của chúng tôi, www.heaborhealthhiv.org hoặc gọi cho Giám Đốc Chương Trình Cộng Đồng (Director of Community Programs) theo số 617-533-2236.

Bạo Lực Gia Đình

Muốn biết thêm thông tin, hãy gọi trực tiếp các trung tâm sức khỏe:

  • Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson theo số 617-288-1140-yêu cầu cho nói chuyện với Biện Hộ Gia Đình (Family Advocate)
  • Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper Cape (Mid Upper Cape Community Health Center) theo số 508-778-0300-yêu cầu cho nói chuyện với nhân viên xã hội
  • Trung Tâm Sức Khỏe Neponset theo số 617-282-3200-yêu cầu cho nói chuyện với Biện Hộ Gia Đình

Đề Án Ngăn Ngừa Bạo Lực Nơi Thanh Thiếu Niên

Muốn biết thêm thông tin về Đề Án Ngăn Ngừa Bạo Lực Nơi Thanh Thiếu Niên (Youth Violence Prevention Project), hãy gọi cho Chuyên Viên Tư Vấn Ngăn Ngừa (Prevention Specialist) theo số 617-533-2228.

Phòng Cổ Động Viên Giáo Dục Sức Khỏe

Muốn biết thêm thông tin về Phòng Cổ Động Viên Giáo Dục Sức Khỏe (Health Education Speaker’s Bureau), hãy gọi cho Giám Đốc Tiếp Thị (Director of Marketing) theo số 617-533-2212, hoặc gởi điện thư đến marketing@hhsi.us.

Khám Kiểm Tra Sức Khỏe Theo Cộng Đồng

Muốn biết thêm thông tin hoặc xin khám kiểm tra sức khỏe ở buổi sinh hoạt kế tiếp, hãy gọi cho Giám Đốc Tiếp Thị theo số 617-533-2212, hoặc gởi điện thư đến marketing@hhsi.us.

Dược Phòng Bệnh Xá của Harbor Health Services

Toán Dược Phòng Bệnh Xá của Harbor Health cống hiến cho bệnh nhân tại trung tâm sức khỏe chương trình giáo dục liên tục về cách sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc theo toa và mua tự do. Dựa trên sự hợp tác với bệnh nhân và người chăm sóc chánh của họ, nhóm này hoạch định nhiều chương trình phù hợp văn hóa để vừa trị bệnh kinh niên vừa khuyến khích bệnh nhân tích cực tham gia tự điều quản và chăm sóc bệnh đó.

Toán Dược Phòng Bệnh Xá của Harbor Health phục vụ tại các cơ sở sau đây tại Dorchester: Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan), Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson, Trung Tâm Sức Khỏe Neponset.

Chương Trình Sức Khỏe Bộ Ngực (Breast Health Program) của Harbor Health Services, Inc.

Chương trình này được thiết kế để lo cho những phụ nữ nghèo khó và nới rộng dịch vụ rọi khám vú tại mỗi địa điểm trung tâm sức khỏe cộng đồng, bao gồm Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center), Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) và Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper Cape (Mid Upper Cape Community Health Center). Có sẵn dịch vụ Hướng Dẫn Bệnh Nhân Song Ngữ (Bilingual Patient Navigation) cho tất cả những người tham gia đòi hỏi dịch vụ rọi khám vú hàng năm. Đây là dự án hợp tác với Quỹ Avon (Avon Foundation), Viện Ung Thư Dana-Farber – Xe Rọi Khám Vú (Dana-Farber Cancer Institute – Mammography Van).

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với Giám Ðốc Dự Án (Project Director) theo số 617-282-3200, số chuyển tiếp 3142.

For additional information contact the Project Director at 617-282-3200 extension 3142.