Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (ESP)

Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan, hay ESP) cống hiến loạt dịch vụ toàn diện để giữ lão niên ở nhà. Dịch vụ này tùy theo nhu cầu riêng biệt của người tham gia và theo sự điều phối của một toán gồm các chuyên viên y tế, phục hồi, giải trí, dịch vụ xã hội, dược phòng và dinh dưỡng. Muốn biết thêm chi tiết, xin viếng thăm: www.elderserviceplan.org

Quyền Lợi và Dịch Vụ:

ESP cống hiến cho hội viên các dịch vụ sau đây: Chăm sóc y tế chánh, Dịch vụ sức khỏe tại gia, Chăm sóc sức khỏe trong ngày cho người lớn, Chương trình phục hồi, Dược phẩm khi đi lại, Nhập viện, Chương trình bữa ăn, Thiết bị y tế dùng lâu dài, Hỗ trợ người trông nom gia đình.

Tiêu Chuẩn Tham Gia:

  • Từ 55 tuổi trở lên
  • Cư trú tại các cộng đồng sau đây: Avon, Braintree, Boston, Canton, Dedham, Holbrook, Milton, Quincy, Randolph, Norwood, Sharon, và Stoughton & Weymouth
  • Phải có tình trạng sức khỏe đủ tiêu chuẩn được “chăm sóc tại cơ sở điều dường” theo quy định của tiểu bang
  • Có thể sống an toàn tại cộng đồng với sự hỗ trợ thêm

Trả Tiền:

Chúng tôi chấp nhận Medicare, Medicaid và Trả Tiền Riêng.

Ghi Danh:

Gọi cho ban Thâu Nhận Bệnh theo số (617) 533-2400.