Sở Hữu Trí Tuệ

Người Ngoài Harbor Health Sử Dụng Hình Ảnh của Harbor Health Services, Inc.

Các cơ quan hay cá nhân nào chưa được Harbor Health cho phép, phải xin phép và được văn bản chấp thuận và hướng dẫn từ Giám Đốc Tiếp Thị, Giám Đốc Điều Hành, hoặc Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành Dịch Vụ Lão Niên mới được sử dụng bất cứ hay mọi thông tin nào thuộc Quyền Sở Hữu Hình Ảnh Harbor. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn như: thương hiệu Harbor Health; tên các chi nhánh; biểu trưng; (các) khẩu hiệu (tag line); và hình ảnh với chủ ý được dùng trên mọi phương tiện truyền thông gồm thư tín trực tiếp, ấn bản, vô tuyến truyền thanh, truyền hình, phim video và mạng lưới (internet).

Xin liên lạc với Phòng Tiếp Thị (Marketing Department) theo số 617-282-5091, số chuyển tiếp 107 hoặc gởi điện thư (e-mail) cho chúng tôi, marketing@hhis.us để biết thêm thông tin.