Ban Quản Lý và Thành Phần

Ban Quản Lý

Hội Đồng Giám Đốc của Harbor Healthgồm có ít nhất 51% người sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ban này hội họp hàng tháng và tích cực tham gia vào duyệt xét chương trình và các hoạt động tài chánh của cơ quan.

Thành Phần

Harbor Healthphục vụ 37 khu vực thống kê dân số, kể cả 30 khu vực thống kê dân số Các Khu Vực Không Có Đủ Dịch Vụ Y Tế (Medically Underserved Areas). Các khu dân cư được phục vụ gồm khu vực Dorchester, South Boston, Quincy và Cape Cod. Khu vực phục vụ là gia cư cho hơn 158,000 người. Theo kết quả Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 1999, có 96,174 người sống trong khu vực phục vụ với người da trắng chiếm đa số (69%), kế tiếp là người da đen, kể cả người Mỹ gốc Phi Châu (20%), người gốc Tây Bồ Nha (7%) và người Á Châu (6%). Dữ liệu Thống Kê Dân Số năm 2000 – theo công bố của Cơ Quan Tái Thiết Boston (Boston Redevelopment Authority) vào tháng Ba, 2001, cho biết tại hai bưu chánh thuộc Dorchester, thì cư dân da trắng giảm xuống còn 32% cư dân, cư dân da đen tăng lên mức 36% và cư dân gốc Tây Bồ Nha tăng lên mức 12%. Báo cáo cũng cho biết số lượng cư dân người Á Châu/Quần Đảo Thái Bình Dương tăng lên – trong đó có nhiều người Việt Nam, hiện nay tăng đến mức 11% cư dân của Dorchester. Sự thay đổi nhân khẩu đáng kể tương tự cũng xảy ra tại khu Phát Triển Gia Cư Mary Ellen McCormack (Mary Ellen McCormack Housing Development). Năm 1990, khu Phát Triển này có 89% người da trắng và hiện nay có 28% người gốc Tây Bồ Nha, 11% người da đen, 11% người Á Châu cùng với 48% người da trắng.

Cuộc thống kê dân số năm 1990 công bố rằng có 16% trên tổng số cư dân, trong khu vực phục vụ, sống dưới Mức Nghèo Khó Liên Bang (Federal Poverty Level). Tại vùng South Boston trong khu vực phục vụ của chúng tôi, tỷ lệ nghèo khó là 52%. Dựa theo thông tin Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 2000, có 16.3% cư dân của Massachusetts dưới 18 tuổi đang sống ở mức 125% Mức Nghèo Khó và 13.9% đang sống ở mức 100%, tăng lên so với mức 12.9% trong năm 1990. Cuộc thống kê dân số năm 1990 cũng công bố rằng tại Boston, có 28% cư dân dưới 18 tuổi sống dưới Mức Nghèo Khó..

Tại Cape Cod, có hai chiều hướng đã tác động rất lớn đến Harbor Health. Chiều hướng thứ nhất là mức gia tăng cư dân của Cape rất nhanh và đáng kể – nhiều hơn gấp đôi so với khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2000, kể cả gia tăng đáng kể cư dân lão niên. Chiều hướng thứ hai là dòng Người Nhập Cư Ba Tây đông đảo, tăng đến khoảng 15% cư dân của Cape và tập trung đông đúc tại khu vực Hyannis và được Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper phục vụ.

Nhóm bệnh nhân của Harbor tượng trưng cho khu vực phục vụ của chúng tôi. Năm 2000, bệnh nhân của Harbor gồm 46% người da trắng, 13% người da đen, 4% người gốc Tây Bồ Nha và 6% người Á Châu; 31% không cho biết chủng tộc hay dân tộc. Có 34% sống bằng hay dưới mức nghèo khó và 63% sống dưới hai lần mức nghèo khó. Có 43% đàn ông và 57% phụ nữ. Ngoài ra, trong nhóm bệnh nhân của HHSI trong năm 1999, có 26% không có bảo hiểm, 37% có bảo hiểm được chánh phủ tài trợ – kể cả Medicaid và Medicare, và 37% có bảo hiểm tư. Khi khai trương bệnh xá nha khoa chi nhánh của chúng tôi tại Cape, thì HHSI trở thành người cung cấp dịch vụ nha khoa chánh cho MassHealth và cư dân không có bảo hiểm tại quận Barnstable và Dukes.