Tiếu Sử

Tiến Trình Lịch Sử

1965 – 1970

 • Khai trương Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng (Community Health Center) đầu tiên tại quốc gia có cơ sở Chăm Sóc Trong Ngày
 • Trung Tâm Sức Khỏe Columbia Point (Columbia Point Health Center)-Dorchester, MA
 • Trung Tâm Chăm Sóc Trong Ngày cho Trẻ Sơ Sanh và Đi Chập Chững Columbia Point (Columbia Point Infant & Toddlers Day Care Center)-Dorchester, MA

1970 – 1985

 • Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center)-Dorchester, MA
 • Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Con (Women, Infants and Children Nutrition, hay WIC) – Dorchester, MA
 • Trung Tâm Sức Khỏe Mary Ellen McCormack Health Mary Ellen McCormack Health Center) (đổi tên thành Trung Tâm Sức Khỏe Gia Đình Harbor (Harbor Family Health Center)-đã thanh lý năm 2008)
 • Để vinh danh những người sáng lập phong trào thành lập trung tâm sức khỏe cộng đồng tại Hoa Kỳ, Trung Tâm Sức Khỏe Columbia Point đổi tên thành Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center)

1985 – 1995

 • Harbor Health Services, Inc. trở thành tổ chức chủ quản của:
  • Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson
  • Chương Trình Chăm Sóc Trong Ngày cho Trẻ Sơ Sanh và Đi Chập Chững Columbia Point
  • Trung Tâm Sức Khỏe Neponset, Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ
  • Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em ((WIC)
  • Dịch Vụ Cộng Đồng Neponset (Neponset Community Services)

1995 – 2003

 • Trung Tâm Nha Khoa Cộng Đồng Ellen Jones (Ellen Jones Community Dental Center)-Harwich, MA
 • Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan)-Dorchester, MA
 • Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper Cape (Mid Upper Cape Community Health Center)-Hyannis, MA